DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about the Almighty

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all.Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me?Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
For nothing will be impossible with God.Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you.Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all.Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein.Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
He reveals deep and hidden things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him.Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.
The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.De ​Koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! ​Amen.
And I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season; they shall be showers of blessing.Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een ​zegen​ stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.
And he said, “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hij zeide: ​Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze ​beker​ van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Bible verse of the day
For so the Lord has commanded us, saying, “I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.”
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies