DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a… Príslovia 8:13»
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies