DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blameless

«The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who… Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
But he knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold. My feet have closely followed his steps; I have kept to his way without turning aside.Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
He holds success in store for the upright, he is a shield to those whose walk is blameless.Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
And, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Bible verse of the day

It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.

Random Bible Verse

Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies