DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«But blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence… Jeremiah 17:7-8»
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.

Random Bible Verse

Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies