DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Children

«And these words, which I command thee this day, shall be in… Deuteronomy 6:6-7»
And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.
But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.
Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.Korunou starcov sú ich synovia a vnukovia a ozdobou synov ich otcovia.
Be ye therefore followers of God, as dear children.Napodobňujte Boha ako milované deti.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.Deti moje, chráňte sa modiel!
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.
For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.
The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God.Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee, for ever.Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.
For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light.Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies