DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Listopad 2017)

30. listopadu 2017

Neboť moudrost dává Hospodin,
poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

29. listopadu 2017

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.

28. listopadu 2017

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

27. listopadu 2017

Slyš, můj synu, přijmi mé výroky,
živ budeš mnoho let.

26. listopadu 2017

Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.

25. listopadu 2017

A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.

24. listopadu 2017

Neštvi se za bohatstvím,
z vlastního rozumu toho zanech.

23. listopadu 2017

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

22. listopadu 2017

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.

21. listopadu 2017

V Boha, jehož slovo chválím,
v Boha doufám, nebojím se,
co mi může udělat tělo?

20. listopadu 2017

Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.

19. listopadu 2017

Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci: ‚Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků!‘ Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův.

18. listopadu 2017

V každičkém čase miluje přítel,
zrodil se bratrem pro doby soužení.

17. listopadu 2017

Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří.

16. listopadu 2017

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“

15. listopadu 2017

Tys můj skalní štít a pevná tvrz má,
veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.

14. listopadu 2017

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.

13. listopadu 2017

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

12. listopadu 2017

Žalm 68:7Bůh, jenž osamělé usazuje v domě,
vyvádí vězně k šťastnému životu;
odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.

11. listopadu 2017

Filipským 4:8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

10. listopadu 2017

Matouš 18:15Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

9. listopadu 2017

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.
Blaze muži, který se utíká k němu.

8. listopadu 2017

Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.

7. listopadu 2017

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?

6. listopadu 2017

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.

5. listopadu 2017

Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.

4. listopadu 2017

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.

3. listopadu 2017

Bohatstvím se člověk může vyplatit,
kdežto chudý vyhrožování neslýchá.

2. listopadu 2017

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

1. listopadu 2017

Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

Biblický verš dne

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!