DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Prosinec 2017)

31. prosince 2017

Toto praví Hospodin:
„Stůjte na cestách a vyhlížejte,
ptejte se na stezky věčnosti:
Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní
a vaše duše naleznou klid.
Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“

30. prosince 2017

Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Už nebude odloženo žádné mé slovo. Promluvím slovo a ono se splní, je výrok Panovníka Hospodina.

29. prosince 2017

Jako se na vodě zrcadlí tvář,
tak srdce člověka na člověku.

28. prosince 2017

Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.

27. prosince 2017

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.

26. prosince 2017

Chrání stezky práva
a střeží cestu svých věrných.

25. prosince 2017

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.

24. prosince 2017

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.“

23. prosince 2017

Proto vám dá znamení sám Panovník:
Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel.

22. prosince 2017

Neboť je psáno:
‚Jako že jsem živ, praví Hospodin,
skloní se přede mnou každé koleno
a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘

21. prosince 2017

Každé trápení je k užitku,
ale pouhé mluvení vede k nedostatku.

20. prosince 2017

Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.

19. prosince 2017

Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.

18. prosince 2017

Neboť slovo Hospodinovo je přímé,
v každém svém díle je věrný.

17. prosince 2017

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!

16. prosince 2017

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

15. prosince 2017

Člověk uvažuje v srdci o své cestě,
ale jeho kroky řídí Hospodin.

14. prosince 2017

A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

13. prosince 2017

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali,
dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali.
Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“
pronárodu, který nevzýval mé jméno.

12. prosince 2017

Pokojně uléhám, pokojně spím,
neboť ty sám, Hospodine,
v bezpečí mi dáváš bydlet.

11. prosince 2017

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

10. prosince 2017

Přinášejte do mých skladů
úplné desátky.
Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste,
praví Hospodin zástupů:
Neotevřu vám snad nebeské průduchy
a nevyleji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.

9. prosince 2017

Přísloví 4:11Cestě moudrosti jsem tě učil,
vodil tě stopami přímosti.

8. prosince 2017

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

7. prosince 2017

Židům 9:28Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

6. prosince 2017

Stvoř mi, Bože, čisté srdce,
obnov v mém nitru pevného ducha.

5. prosince 2017

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

4. prosince 2017

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.

3. prosince 2017

Přísloví 2:7Pro přímé má pohotovou pomoc,
je štítem těm, kdo žijí bezúhonně.

2. prosince 2017

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

1. prosince 2017

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Biblický verš dne

Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!