DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Leden 2018)

31. ledna 2018

Přísloví 11:13Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti,
kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

30. ledna 2018

Judův 1:2Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

29. ledna 2018

Nejúskočnější ze všeho je srdce
a nevyléčitelné.
Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce
a zkoumám ledví,
já každému splatím podle jeho cesty,
podle ovoce jeho skutků.

28. ledna 2018

Nezhroutí se nikdy,
spravedlivý zůstane v paměti věčně.

27. ledna 2018

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

26. ledna 2018

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.

25. ledna 2018

Když se rozmnožuje jmění,
množí se i příživníci.
Jaký prospěch z toho mívá vlastník?
Ledaže se na to může dívat.

24. ledna 2018

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

23. ledna 2018

Matouš 7:13-14Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

22. ledna 2018

Přísloví 2:9Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti,
všemu, co zanechává dobré stopy.

21. ledna 2018

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

20. ledna 2018

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

19. ledna 2018

Hospodinovo požehnání obohacuje
a trápení s sebou nepřináší.

18. ledna 2018

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?

17. ledna 2018

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

16. ledna 2018

Syn moudrý dělá radost otci,
kdežto syn hloupý působí žal matce.

15. ledna 2018

Žádná zbraň vyrobená proti tobě
se nesetká se zdarem,
každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu,
usvědčíš ze svévole.
Toto je dědictví Hospodinových služebníků,
jejich spravedlnost je ode mne,
je výrok Hospodinův.

14. ledna 2018

Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

13. ledna 2018

Žalm 16:1Ochraňuj mě, Bože,
utíkám se k tobě!

12. ledna 2018

Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

11. ledna 2018

On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“

10. ledna 2018

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům,
k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí,
střez je v hloubi srdce.

9. ledna 2018

I kdyby fíkovník nevypučel,
réva nedala výnos,
selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm,
z ohrady zmizel brav,
ve chlévech dobytek nebyl,
já budu jásotem oslavovat Hospodina,
jásat k chvále Boha, který je má spása.

8. ledna 2018

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘

7. ledna 2018

Žalm 1:1Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,
který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači.

6. ledna 2018

A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“

5. ledna 2018

Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

4. ledna 2018

Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře,
a čím víc vědění, tím víc bolesti.

3. ledna 2018

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

2. ledna 2018

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

1. ledna 2018

Žalm 90:12Nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.

Biblický verš dne

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

Náhodný Biblický verš

Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!