DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2020)

31. března 2020

V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: „Spravedlivý pak bude žít z víry.“

30. března 2020

Dlouhé čekání unavuje srdce,
naplněná touha je stromem života.

29. března 2020

Vyvarujte se model, drazí!

28. března 2020

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.

27. března 2020

Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje,
své záležitosti spravedlivě spravuje.

26. března 2020

„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.

25. března 2020

Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?

24. března 2020

Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.

23. března 2020

Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.

22. března 2020

Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.

21. března 2020

Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv,
zachraň mě, a budu zachráněn –
má chvála patří tobě!

20. března 2020

Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

19. března 2020

Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama.

18. března 2020

Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí,
on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.

17. března 2020

Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.

16. března 2020

Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět.

15. března 2020

Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,
zodpovědný člověk je umí zachovat.

14. března 2020

Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!

13. března 2020

Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.

12. března 2020

Hospodin chová svůj lid v oblibě,
spásou korunuje ubohé!

11. března 2020

Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

10. března 2020

Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.

9. března 2020

Ve svém sevření jsem Hospodina volal,
Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal.

8. března 2020

Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.

7. března 2020

Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.

6. března 2020

Pro klamný výdělek darebák dře se,
kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.

5. března 2020

Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte.

4. března 2020

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým.

3. března 2020

Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení
kéž se ti, Hospodine, zalíbí –
skálo má, můj Vykupiteli!

2. března 2020

Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří
a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš.
Toto je dědictví služebníků Hospodinových
a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.

1. března 2020

A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Biblický verš dne

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!