DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2020)

31. března 2020

Římanům 1:17Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘

30. března 2020

Přísloví 13:12Dlouhým čekáním zemdlívá srdce,
kdežto splněná touha je stromem života.

29. března 2020

1. Janův 5:21Děti, varujte se modlářství.

28. března 2020

1. Petrův 1:3Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

27. března 2020

Žalm 112:5Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí
a své věci spravuje dle práva.

26. března 2020

Jan 11:40Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“

25. března 2020

Římanům 8:31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

24. března 2020

Kazatel 5:14Jako vyšel z života své matky,
nahý zase odchází, jak přišel,
a za svoje pachtění si nic neodnese,
ani co by se do ruky vešlo.

23. března 2020

1. Korintským 13:3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

22. března 2020

Římanům 13:7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

21. března 2020

Jeremjáš 17:14Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv,
spas mě a budu spasen,
neboť ty jsi můj chvalozpěv.

20. března 2020

Lukáš 12:32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

19. března 2020

2. Korintským 5:1Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.

18. března 2020

Žalm 33:18Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.

17. března 2020

Jakubův 4:2Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.

16. března 2020

Lukáš 6:30Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

15. března 2020

Přísloví 11:13Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti,
kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

14. března 2020

Zjevení 22:20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

13. března 2020

2. Korintským 9:10Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.

12. března 2020

Žalm 149:4Hospodin má ve svém lidu zalíbení,
pokorné oslaví spásou.

11. března 2020

Filipským 4:8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

10. března 2020

Zjevení 22:12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

9. března 2020

Žalm 118:5V soužení jsem volal Hospodina,
Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.

8. března 2020

Matouš 6:34Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

7. března 2020

Judův 1:2Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

6. března 2020

Přísloví 11:18Svévolníka výdělek z jeho práce zklame,
kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

5. března 2020

Galatským 5:13Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

4. března 2020

Židům 6:10Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.

3. března 2020

Žalm 19:15Kéž se ti líbí řeč mých úst
i to, o čem rozjímám v srdci,
Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!

2. března 2020

Izajáš 54:17Žádná zbraň vyrobená proti tobě
se nesetká se zdarem,
každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu,
usvědčíš ze svévole.
Toto je dědictví Hospodinových služebníků,
jejich spravedlnost je ode mne,
je výrok Hospodinův.

1. března 2020

Matouš 16:18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Biblický verš dne

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!