DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Srpen 2020)

31. srpna 2020

Jób 1:12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

30. srpna 2020

Přísloví 31:30Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása;
žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

29. srpna 2020

Matouš 6:13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

28. srpna 2020

Římanům 12:11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

27. srpna 2020

Žalm 119:1Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život,
těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.

26. srpna 2020

Matouš 6:7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

25. srpna 2020

1. Paralipomenon 16:34Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.

24. srpna 2020

Přísloví 2:7Pro přímé má pohotovou pomoc,
je štítem těm, kdo žijí bezúhonně.

23. srpna 2020

Jakubův 5:12Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.

22. srpna 2020

Matouš 10:29-31Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

21. srpna 2020

Žalm 3:4Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem,
tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

20. srpna 2020

Filipským 3:14Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

19. srpna 2020

Deuteronomium 13:5Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

18. srpna 2020

Žalm 13:6Já v tvé milosrdenství však doufám,
moje srdce jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu,
neboť se mě zastal.

17. srpna 2020

Jan 16:24Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

16. srpna 2020

Římanům 16:20Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.

15. srpna 2020

Přísloví 23:15Můj synu, bude-li tvé srdce moudré,
zaraduje se i moje vlastní srdce.

14. srpna 2020

Efezským 4:29Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

13. srpna 2020

Jan 14:6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

12. srpna 2020

Žalm 55:23Na Hospodina slož svoji starost,
postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.

11. srpna 2020

Lukáš 12:15A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“

10. srpna 2020

Jan 8:12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

9. srpna 2020

Přísloví 4:5Získej moudrost, získej rozumnost.
Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.

8. srpna 2020

1. Petrův 3:9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

7. srpna 2020

Abakuk 3:17-18I kdyby fíkovník nevypučel,
réva nedala výnos,
selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm,
z ohrady zmizel brav,
ve chlévech dobytek nebyl,
já budu jásotem oslavovat Hospodina,
jásat k chvále Boha, který je má spása.

6. srpna 2020

Žalm 34:5Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi,
vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

5. srpna 2020

Jakubův 1:22Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

4. srpna 2020

1. Janův 4:13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

3. srpna 2020

Žalm 32:8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,
budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

2. srpna 2020

1. Janův 2:17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

1. srpna 2020

Izajáš 58:6Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:
Rozevřít okovy svévole,
rozvázat jha,
dát ujařmeným volnost,
každé jho rozbít?

Biblický verš dne

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!