DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červenec 2020)

31. července 2020

Kazatel 4:9Lépe dvěma než jednomu,
mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

30. července 2020

Římanům 8:19Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

29. července 2020

Marek 10:27Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

28. července 2020

Žalm 90:12Nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.

27. července 2020

2. Korintským 9:7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

26. července 2020

1. Korintským 3:17Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

25. července 2020

Přísloví 13:11Jmění snadno nabyté se zmenšuje,
kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

24. července 2020

Římanům 12:4-5Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

23. července 2020

Koloským 3:23-24Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

22. července 2020

Žalm 27:3Kdyby se proti mně položilo vojsko,
mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála,
přece budu doufat.

21. července 2020

Lukáš 6:37Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

20. července 2020

2. Timoteovi 3:16-17Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

19. července 2020

Kazatel 11:10Hoře si ze srdce vykliď
a drž si od těla zlo,
vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

18. července 2020

Římanům 12:9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

17. července 2020

Jan 11:25-26Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

16. července 2020

Žalm 91:1-2Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu:
„Mé útočiště, má pevná tvrz
je můj Bůh, v nějž doufám.“

15. července 2020

Matouš 5:8Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.

14. července 2020

1. Korintským 12:13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

13. července 2020

Žalm 40:12Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování.
Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!

12. července 2020

Jan 1:5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

11. července 2020

1. Korintským 15:21A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání.

10. července 2020

Přísloví 11:4V den prchlivosti neprospěje majetek,
kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

9. července 2020

Římanům 5:19Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

8. července 2020

Malachiáš 3:20Ale vám, kdo se bojíte mého jména,
vzejde slunce spravedlnosti
se zdravím na paprscích.
Rozběhnete se a budete poskakovat
jako vykrmení býčci.

7. července 2020

Žalm 34:2Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,
z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

6. července 2020

Římanům 6:22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

5. července 2020

Micheáš 7:7Ale já budu vyhlížet k Hospodinu,
čekat na Boha, který mě spasí.
Můj Bůh mě vyslyší.

4. července 2020

Přísloví 20:3Je ctí pro muže upustit od sporu,
kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.

3. července 2020

Izajáš 1:17Učte se činit dobro.
Hledejte právo,
zakročte proti násilníku,
dopomozte k právu sirotkovi,
ujímejte se pře vdovy.

2. července 2020

Filipským 2:11A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.

1. července 2020

Žalm 145:17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.

Biblický verš dne

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!