DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Září 2021)

30. září 2021

Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím,
naplňují přece mé srdce radostí.

29. září 2021

„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

28. září 2021

Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.

27. září 2021

Sám sebe neměj za moudrého,
cti Hospodina a vyvaruj se zla!
To přinese tvému tělu zdraví,
celé tvé nitro to občerství.

26. září 2021

Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme.

25. září 2021

Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

24. září 2021

Ne nám, ne nám, Hospodine,
ale svému jménu slávu dej
ve své věrnosti a v lásce své!

23. září 2021

Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás.

22. září 2021

Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.

21. září 2021

Hospodin je dobrý,
útočištěm je v den soužení,
zná se k těm, kdo v něj doufají.

20. září 2021

Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.

19. září 2021

Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.

18. září 2021

Hospodin dokoná se mnou své záměry;
tvá láska, Hospodine, trvá navěky –
neopouštěj prosím dílo rukou svých!

17. září 2021

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

16. září 2021

Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

15. září 2021

Je lepší být trpělivý než velký silák,
je lepší se ovládat než města dobývat.

14. září 2021

Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.

13. září 2021

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

12. září 2021

Copak to nevíš?
Copak neslyšíš?
Hospodin, Bůh věčnosti,
jenž stvořil zemské končiny,
není unaven ani vyčerpán –
jeho moudrost je nezměrná!

11. září 2021

„Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu.“ Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán!

10. září 2021

On „odplatí každému podle jeho skutků“

9. září 2021

Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé,
poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej!
Zjisti, zda držím se cesty škodlivé,
a cestou věčnosti mě veď!

8. září 2021

Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání.

7. září 2021

Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.

6. září 2021

Člověka s pevným postojem
chráníš dokonalým pokojem,
vždyť spoléhá se na tebe.

5. září 2021

Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.

4. září 2021

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí.

3. září 2021

Tvá láska sahá k samému nebi,
tvá věrnost vzhůru k oblakům.

2. září 2021

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.

1. září 2021

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

Biblický verš dne

Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Náhodný Biblický verš

Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!