DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Říjen 2021)

31. října 2021

Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.

30. října 2021

Když nitro měl jsem plné úzkostí,
tvé utěšení mi bylo rozkoší!

29. října 2021

Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.

28. října 2021

Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.

27. října 2021

Neboj se – já jsem s tebou,
nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.
Posilním tě a podpořím,
podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

26. října 2021

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

25. října 2021

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

24. října 2021

Kam bych byl unikl před duchem tvým?
Před tvojí tváří kam bych se skryl?
Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty,
kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!

23. října 2021

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

22. října 2021

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království!“

21. října 2021

Starosti člověka tíží v srdci,
laskavé slovo ale radost navrátí.

20. října 2021

Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“

19. října 2021

Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

18. října 2021

Jako je otec k dětem laskavý,
tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!

17. října 2021

Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.

16. října 2021

Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.

15. října 2021

Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude,
kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.

14. října 2021

Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

13. října 2021

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí.

12. října 2021

Kdo je ten slavný Král?
Hospodin zástupů,
on je ten slavný Král! séla

11. října 2021

A proto ještě teď, praví Hospodin,
vraťte se ke mně celým srdcem svým,
s postem, pláčem a truchlením!

10. října 2021

Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“

9. října 2021

Když se děje spravedlnost a právo,
Hospodin to má raději než oběti.

8. října 2021

„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá.

7. října 2021

Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!

6. října 2021

Svým vlastním mečem tu zemi neovládli,
ve vlastní paži neměli vítězství;
tvá pravice to byla, paže tvá,
tvář tvá jim zářila – měls je rád!

5. října 2021

Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.

4. října 2021

Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit.

3. října 2021

Otevři ústa, suď spravedlivě,
zastaň se chudých a ubohých!

2. října 2021

Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.

1. října 2021

„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.

Biblický verš dne

Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!