DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Říjen 2021)

31. října 2021

Filipským 4:5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

30. října 2021

Žalm 94:19Když v mém nitru roste neklid,
naplní mě útěcha tvá potěšením.

29. října 2021

Židům 4:16Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

28. října 2021

Koloským 3:14Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

27. října 2021

Izajáš 41:10Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

26. října 2021

Matouš 7:1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

25. října 2021

Efezským 6:12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

24. října 2021

Žalm 139:7-8Kam odejdu před tvým duchem,
kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

23. října 2021

Skutky 4:12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

22. října 2021

Matouš 19:14Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“

21. října 2021

Přísloví 12:25Obavy lidské srdce tíží,
ale dobré slovo vrací radost.

20. října 2021

Matouš 4:19Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

19. října 2021

Deuteronomium 5:11Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

18. října 2021

Žalm 103:13Jako se nad syny slitovává otec,
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

17. října 2021

1. Janův 4:12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

16. října 2021

Římanům 12:10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

15. října 2021

Přísloví 10:9Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně,
kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.

14. října 2021

Matouš 6:3-4Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

13. října 2021

Jan 12:26Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.

12. října 2021

Žalm 24:10Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!
-Sela-

11. října 2021

Jóel 2:12Nyní tedy, je výrok Hospodinův,
navraťte se ke mně celým srdcem,
v postu, pláči a nářku.

10. října 2021

Matouš 4:17Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

9. října 2021

Přísloví 21:3Prosazovat spravedlnost a právo
je před Hospodinem výbornější než oběť.

8. října 2021

1. Korintským 10:23‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.

7. října 2021

Ezechiel 18:32Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.

6. října 2021

Žalm 44:4Nezmocnili se země svým mečem,
vítězství jim nedobyla jejich paže,
nýbrž tvá pravice, tvoje paže,
a světlo tvé tváře,
neboť jsi v nich našel zalíbení.

5. října 2021

2. Korintským 9:8Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

4. října 2021

Deuteronomium 5:33Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

3. října 2021

Přísloví 31:9Ústa otevři, suď spravedlivě
a zastaň se utištěného a ubožáka.

2. října 2021

1. Tesalonickým 5:24Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

1. října 2021

1. Korintským 6:12‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!