DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Září 2021)

30. září 2021

Žalm 119:111Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně,
z nich se veselí mé srdce.

29. září 2021

Zjevení 1:8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

28. září 2021

Jeremjáš 29:12Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

27. září 2021

Přísloví 3:7-8Nebuď moudrý sám u sebe,
boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
To dá tvému tělu zdraví
a svěžest tvým kostem.

26. září 2021

2. Korintským 1:5Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.

25. září 2021

Matouš 6:21Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

24. září 2021

Žalm 115:1Ne nás, Hospodine, ne nás,
ale svoje jméno oslav
pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

23. září 2021

2. Paralipomenon 15:2bHospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.

22. září 2021

Matouš 26:41Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

21. září 2021

Nahum 1:7Hospodin je dobrý,
je záštitou v den soužení,
zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

20. září 2021

1. Korintským 10:31Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

19. září 2021

Deuteronomium 31:8Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

18. září 2021

Žalm 138:8Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!

17. září 2021

Jan 15:13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

16. září 2021

Koloským 3:13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

15. září 2021

Přísloví 16:32Lepší je shovívavý než bohatýr,
a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

14. září 2021

1. Timoteovi 6:12Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

13. září 2021

Matouš 24:35Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

12. září 2021

Izajáš 40:28Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel?
Hospodin, Bůh věčný,
stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený,
jeho rozumnost vystihnout nelze.

11. září 2021

2. Korintským 10:17-18‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘ Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán.

10. září 2021

Římanům 2:6On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.

9. září 2021

Žalm 139:23-24Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
a po cestě věčnosti mě veď!

8. září 2021

Lukáš 9:24Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.

7. září 2021

1. Janův 4:7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

6. září 2021

Izajáš 26:3Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem,
pokojem, neboť v tebe doufá.

5. září 2021

Lukáš 12:3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.

4. září 2021

1. Korintským 15:22Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

3. září 2021

Žalm 57:11Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá,
až do mraků tvoje věrnost.

2. září 2021

Jan 14:21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.

1. září 2021

Jan 4:24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,
proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!