DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’
Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.
Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!Whenever I am afraid, I will trust in You.
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.I can do all things through Christ who strengthens me.
My milujeme, neboť on první miloval nás.We love Him because He first loved us.
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.For every house is built by someone, but He who built all things is God.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.
Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.
Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!