DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal Hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Want Ik, je Heer God, grijp jou bij je hand. Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Ik help je.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Dan zullen jullie daar weer naar jullie Heer God gaan verlangen. En als jullie met je hele hart naar Hem verlangen, zullen jullie Hem weer vinden.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Wie heb ik in de hemel behalve U? Ook op aarde verlang ik niets anders dan U.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Maar als ik bang ben, vertrouw ik op U.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Jesaja zegt: Heer, U bent mijn God. Ik zal U eren en prijzen. Want U heeft wonderen gedaan. U doet wat U lang geleden al heeft besloten.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Want U bent mijn rots en mijn burcht. U zal mij leiden omdat U bent wie U bent.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Wij houden van God omdat Hij eerst van óns hield.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.U bent geweldig, Heer! Uit alles wat we zelf hebben gehoord weten we zeker: niemand is als U. Er is geen andere God dan U.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dít alles gebouwd heeft, is God.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Probeer maar hoe goed de Heer is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden, blijven jullie in God en blijft God in jullie.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op."
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Houd jezelf niet voor de gek, want God laat Zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.De Heer zegt: "Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer."
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broeder of zuster die je kunt zien, hoe kun je dan houden van God die je niet kunt zien?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele god is als U. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als U.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Heer, ik heb tegen U gezegd: "U bent mijn Heer. Niemand is zó belangrijk voor mij als U."
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gaan gehoorzamen. Dan zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Dan zullen jullie lang leven in het land dat Ik jullie ga geven.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Het gras verdroogt, de bloem valt af, maar het woord van God blijft voor eeuwig.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!