DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Whenever I am afraid, I will trust in You.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all things through Christ who strengthens me.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.We love Him because He first loved us.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.For every house is built by someone, but He who built all things is God.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal?
Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.
Já, Hospodin, jsem první,
já budu též u posledních věcí.

Náhodný Biblický verš

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!