DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.De là, tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Qui d’autre ai-je au ciel? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Que tu es donc grand, Seigneur Eternel! En effet, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en lui!
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Eternel.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Eternel.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Personne n'est saint comme l'Eternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Je dis à l’Eternel: «Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême.»
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!