DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma chvála

«Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu… Izajáš 25:1»
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.The Lord is my strength and my shield; My heart trusted in Him, and I am helped; Therefore my heart greatly rejoices, And with my song I will praise Him.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!
Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.
Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.I will praise You, O Lord, with my whole heart; I will tell of all Your marvelous works.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb. I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying: “Blessing and honor and glory and power Be to Him who sits on the throne, And to the Lamb, forever and ever!”
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.I will extol You, my God, O King; And I will bless Your name forever and ever.
V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.“And in that day you will say: “Praise the Lord, call upon His name; Declare His deeds among the peoples, Make mention that His name is exalted.”
V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved.
Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.
Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.

Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“Then Job arose, tore his robe, and shaved his head; and he fell to the ground and worshiped. And he said: “Naked I came from my mother’s womb, And naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away; Blessed be the name of the Lord.”
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!