DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma lež

«Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného. Žalm 120:2»
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Spolehlivý svědek nelže, kdežto křivý svědek šíří lži.An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.
Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.
Nesluší bloudovi mnoho řečí, tím méně urozenému řeči lživé.Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”
Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!