DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma modly

«Děti, varujte se modlářství. 1. Janův 5:21»
Děti, varujte se modlářství.Little children, keep yourselves from idols. Amen.
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté.You shall not make anything to be with Me—gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves.
Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.Therefore know this day, and consider it in your heart, that the Lord Himself is God in heaven above and on the earth beneath; there is no other.
Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret.
To, čím se řídí národy, je pouhý přelud, dřevo poražené v lese, výrobek přitesaný řemeslnou rukou. Krášlí jej stříbrem a zlatem, hřebíky a kladivy upevňují, aby to nebylo vratké. Jsou jako strašák v okurkovém poli. Nemluví, musí se nosit, sami neudělají ani krok. Nebojte se jich, nemohou udělat nic zlého ani dobrého.For the customs of the peoples are futile; For one cuts a tree from the forest, The work of the hands of the workman, with the ax. They decorate it with silver and gold; They fasten it with nails and hammers So that it will not topple. They are upright, like a palm tree, And they cannot speak; They must be carried, Because they cannot go by themselves. Do not be afraid of them, For they cannot do evil, Nor can they do any good.
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.Yet I am the Lord your God Ever since the land of Egypt, And you shall know no God but Me; For there is no savior besides Me.
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Náhodný Biblický verš

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!