DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma obrácení

«A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude… 2. Paralipomenon 7:14»
A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you, if you return to him.
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.Bear fruit in keeping with repentance.
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.
Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.I have not come to call the righteous but sinners to repentance.
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist; return to me, for I have redeemed you.
Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon.
Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.“Yet even now,” declares the Lord, “return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning.”
Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.
Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.
Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.
Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.
Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent.
Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted.

Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!