DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. Přísloví 13:11»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there will your heart be also.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Náhodný Biblický verš

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!