DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte… Židům 13:5»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.A little that a righteous man has Is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!