DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokání

«A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude… 2. Paralipomenon 7:14»
A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.Produce fruit in keeping with repentance.
Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you if you return to him.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”
Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.
Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.
Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!
Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent.
Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!”
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.‘Return to me,’ declares the Lord Almighty, ‘and I will return to you,’ says the Lord Almighty.
Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.”
Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova.Repent at my rebuke! Then I will pour out my thoughts to you, I will make known to you my teachings.
Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‚Je mi to líto,‘ odpustíš mu!If your brother or sister sins against you, rebuke them; and if they repent, forgive them. Even if they sin against you seven times in a day and seven times come back to you saying ‘I repent,’ you must forgive them.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise.

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!