DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!May mercy, peace, and love be multiplied to you.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,
proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!