DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему.
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!Милость вам и мир и любовь да умножатся.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, — и Бог мира будет с вами.
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!»
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир.
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец задорен.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,
proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!