DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma společenství

«Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol… Římanům 12:4-5»
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common.
Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions.
Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.For in one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves or free—and all were made to drink of one Spirit.
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.
Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu.So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.
Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.Honor widows who are truly widows.
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?
Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ.

Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!