DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svět

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.
Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life—is not from the Father but is from the world.
Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”
Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil.God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.
Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.
Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.By which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!