DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma zlo

«Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12:21»
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских.
Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них.
A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их.
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.Так говорил тогда Господь Саваоф: произво́дите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; вдовы́ и сироты́, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем.
Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию.
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!