DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Debt

Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však má soucit a rozdává.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení?
For the Lord your God will bless you, as he promised you, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Bible verse of the day

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies