DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

95 Versículos de la Biblia sobre Dios (3/4)

Reina-Valera 1960Nederlands Bijbelgenootschap
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová.Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí.Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; Tu trono de generación en generación.Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Versículo de la Biblia del día
Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies