DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.
That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?
And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.”En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
For you know that the testing of your faith produces steadfastness.Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?”Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.
As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions.Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he recovered his sight and followed him on the way.En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.
And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
I have chosen the way of faithfulness; I set your rules before me.Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
By faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised.Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.
For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, “The righteous shall live by faith.”Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies