DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that… Mark 11:24»
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
For we live by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
“‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.”Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
Because you know that the testing of your faith produces perseverance.Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
“Go,” said Jesus, “your faith has healed you.” Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
For in the gospel the righteousness of God is revealed—a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written: “The righteous will live by faith.”V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Random Bible Verse

Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies