DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

«Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
He who calls you is faithful; he will surely do it.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
Guarding the paths of justice and watching over the way of his saints.Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.
Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

Bible verse of the day

As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies