DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faithfulness

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
He who calls you is faithful, who also will do it.Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Do not withhold Your tender mercies from me, O Lord; Let Your lovingkindness and Your truth continually preserve me.Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž!
He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých.
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Not unto us, O Lord, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy, Because of Your truth.Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své!
Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! In Your faithfulness answer me, And in Your righteousness.Slyš, Hospodine, moji modlitbu, mé prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti!
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Behold the proud, His soul is not upright in him; But the just shall live by his faith.Hle – kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti.

Bible verse of the day

For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies