DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Gentleness

«Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Filipanom 4:5»
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«

Bible verse of the day

Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies