15 Bible Verses about Gratitude

« 1. Solúnčanom 5:16-18 »
English Standard Version
Katolícky preklad

NIV KJV ESV NKJV
X
Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing.Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
I will give thanks to the Lord with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, “To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
But I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you; what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord!Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.
And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.”Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
Bible verse of the day - DailyVerses.net
Bible verse of the day
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Accept This website uses cookies