DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.

Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Previous12Next

Bible verse of the day

Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies