DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Joy

«Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!
The Lord has done it this very day; let us rejoice today and be glad.Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!
I delight greatly in the Lord; my soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels.V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky.
Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
So that I may come to you with joy, by God’s will, and in your company be refreshed.Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece mé srdce radostí.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!
But godliness with contentment is great gain.Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má.
I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat!

Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

God “will repay each person according to what they have done.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies