DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Lying

«Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij… 1 Petrus 3:10-11»
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.
Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
A faithful witness does not lie, but a false witness breathes out lies.Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a prince.Verheven woorden passen niet bij een onverlaat, leugens des te minder bij een edel mens.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
God is not man, that he should lie, or a son of man, that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it?God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

Bible verse of the day

If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies