DailyVerses.net

20 Bible Verses about Nearness

« 1 Kronieken 16:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
Heal the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him known.Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

Read more

Comments
Bible verse of the day
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies