DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about Nearness

« 1 Chronicles 16:11 »
King James VersionKatolícky preklad
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
I will not leave you comfortless: I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
The Lord our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.
KAT | sin
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
And he was there with the Lord forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
Nevertheless for thy great mercies' sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
Bible verse of the day
Jeremiah 32:17
Ah Lord God! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies