DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

100 Populairste Bijbelteksten - NBV & NBG

« Spreuken 18:16 »
Nieuwe BijbelvertalingNederlands Bijbelgenootschap
Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
God beloont ieder mens naar zijn daden.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.


Een overzicht van de 100 meest populaire Bijbelteksten op DailyVerses.net.
Bijbeltekst van de dag
Handelingen 13:47
Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies