DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bijbelteksten over de Trooster

« 2 Korintiërs 1:3-4 »
Nederlands BijbelgenootschapNieuwe Bijbelvertaling
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
En Ik zal de Vader ​bidden​ en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.
Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de ​Geest​ der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de ​Geest​ van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar ​waterbronnen​ des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de ​waterbronnen​ van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Want gelijk het lijden van ​Christus​ overvloedig over ons komt, zo valt ons door ​Christus​ ook overvloedig vertroosting ten deel.Zoals wij volop delen in het lijden van ​Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door ​Christus​ geeft.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Bijbeltekst van de dag
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...