DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bible Verses about Overcoming

« John 16:33 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
For no word from God will ever fail.Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us.Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Rejoice greatly, Daughter Zion! Shout, Daughter Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw ​koning​ komt tot u, hij is ​rechtvaardig​ en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
Lord, save us! Lord, grant us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you.Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij ​zegenen​ u uit het ​huis​ des Heren.
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het ​boek​ des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn ​engelen.
Bible verse of the day
Psalms 90:2
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies