DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Persecution

« Matthew 5:10 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.Trouwens, allen, die in ​Christus​ ​Jezus​ godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you.Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's, But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.Jezus​ zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of ​kinderen​ of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het ​evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, ​huizen​ en broeders en zusters en moeders en ​kinderen​ en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Bible verse of the day
Matthew 4:4
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies