DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Prayer

«Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you, Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.

And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Previous123Next

Bible verse of the day

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Random Bible Verse

The Lord thy God in the midst of thee is mighty;
he will save,
he will rejoice over thee with joy;
he will rest in his love,
he will joy over thee with singing.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies